คอร์สเรียน
COURSES
คอร์สเรียนสรุปเนื้อหาวิชาชีววิทยา เหมาะสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความรู้พื้นฐานทางชีววิทยาเบื้องต้น สามารถนำความรู้ไปใช้สอบ 7 วิชาสามัญ PAT2 กสพท. เพื่อเข้ามหาวิทยาลัยต่าง ๆ เนื้อหาในคอร์สเรียนประกอบไปด้วยเรื่อง บทนำเกี่ยวกับชีววิทยา โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ การลำเลียงสารผ่านเข้าออกเซลล์ เคมีในสิ่งมีชีวิต การหายใจระดับเซลล์ พันธุศาสตร์ หลักพันธุศาสตร์โมเลกุล พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีDNA ภาวะธำรงค์ดุลและการขับถ่าย การย่อยอาหาร ระบบภูมิคุ้มกัน ระบบหมุนเวียนเลือดและการแลกเปลี่ยนแก๊ส การสืบพันธุ์และการเจริญในสัตว์
  46 lectures 63 hours
คอร์สเรียนสรุปเนื้อหาวิชาชีววิทยา เหมาะสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความรู้พื้นฐานทางชีววิทยาเบื้องต้น สามารถนำความรู้ไปใช้สอบ 7 วิชาสามัญ PAT2 กสพท. เพื่อเข้ามหาวิทยาลัยต่างๆ เนื้อหาในคอร์สเรียนประกอบไปด้วยเรื่อง ระบบประสาท ระบบต่อมไร้ท่อและฮอร์โมน การเคลื่อนไหวในสัตว์ การแบ่งเซลล์ โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก การสังเคราะห์ด้วยแสง การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืชดอก การสืบพันธุ์และการเจริญของพืชดอก การลำเลียงน้ำและอาหารในพืช วิวัฒนาการ นิเวศวิทยา พฤติกรรมสัตว์ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
  46 lectures 63 hours