คอร์สเรียน
COURSES
4,100 บาท
คอร์สเรียนนี้ออกแบบมาเพื่อทบทวนเนื้อหาตามหลักสูตรของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคต้น เนื้อหาในคอร์สเรียนประกอบไปด้วยเรื่อง บทนำเกี่ยวกับชีวิวิทยา โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ เมมเบรนและการลำเลียงสารผ่านเข้าออกเซลล์ อนุกรมวิธานและความหลากหลายทางชีวภาพ
  24 lectures 20 hours
4,200 บาท
คอร์สเรียนนี้อ้างอิงตามหลักสูตรสสวท.ปี พ.ศ 2560 ซึ่งเหมาะสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น ที่สนใจเรียนเพื่อเตรียมตัวสอบประจำภาคการศึกษา เนื้อหาในคอร์สเรียนประกอบไปด้วยเรื่อง บทนำเกี่ยวกับชีววิทยา เคมีในสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ เมมเบรนและการลำเลียงสารผ่านเข้าออกเซลล์ เมแทบอลิซึมและเอนไซม์ การหายใจระดับเซลล์ การแบ่งเซลล์
  48 lectures 22 hours
4,200 บาท
คอร์สเรียนนี้ออกแบบมาเพื่อทบทวนเนื้อหาตามหลักสูตรของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคปลาย เนื้อหาในคอร์สเรียนประกอบไปด้วยเรื่อง เคมีในสิ่งมีชีวิต พลังงานและเมแทบอลิซึม การย่อยอาหาร ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบภูมิคุ้มกัน ระบบการแลกเปลี่ยนแก๊ส ระบบขับถ่าย
  61 lectures 21 hours
คอร์สเรียนนี้อ้างอิงตามหลักสูตรสสวท.ปี พ.ศ 2561 ซึ่งเหมาะสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย ที่สนใจเรียนเพื่อเตรียมตัวสอบประจำภาคการศึกษา เนื้อหาในคอร์สเรียนประกอบไปด้วยเรื่อง หลักพันธุศาสตร์โมเลกุล พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี DNA วิวัฒนาการ
  53 lectures 34 hours
4,600 บาท
คอร์สเรียนนี้ออกแบบมาเพื่อทบทวนเนื้อหาตามหลักสูตรของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคต้น เนื้อหาในคอร์สเรียนประกอบไปด้วยเรื่อง หลักนิเวศวิทยา โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก การลำเลียงอาหารของพืช การสังเคราะห์ด้วยแสง การหายใจระดับเซลล์
  60 lectures 24 hours
3,900 บาท
คอร์สเรียนนี้อ้างอิงตามหลักสูตรสสวท.ปี พ.ศ 2561 ซึ่งเหมาะสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคการศึกษาต้น ที่สนใจเรียนเพื่อเตรียมตัวสอบประจำภาคการศึกษา เนื้อหาในคอร์สเรียนประกอบไปด้วยเรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก การลำเลียงในพืช การสังเคราะห์ด้วยแสง การสืบพันธุ์และการเจริญของพืชดอก การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช
  47 lectures 19 hours
3,200 บาท
คอร์สเรียนนี้ออกแบบมาเพื่อทบทวนเนื้อหาตามหลักสูตรของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคปลาย เนื้อหาในคอร์สเรียนประกอบไปด้วยเรื่อง การแบ่งเซลล์ การสืบพันธุ์และการเจริญของพืชดอก การสืบพันธุ์ของพืชและการสืบพันธุ์ของสัตว์
  33 lectures 11 hours
คอร์สเรียนนี้อ้างอิงตามหลักสูตรสสวท.ปี พ.ศ 2561 ซึ่งเหมาะสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคการศึกษาปลาย ที่สนใจเรียนเพื่อเตรียมตัวสอบประจำภาคการศึกษา เนื้อหาในคอร์สเรียนประกอบไปด้วยเรื่อง การย่อยอาหาร ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบภูมิคุ้มกัน ระบบการแลกเปลี่ยนแก๊ส การขับถ่าย
  59 lectures 13 hours
4,100 บาท
คอร์สเรียนนี้ออกแบบมาเพื่อทบทวนเนื้อหาตามหลักสูตรของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคต้น เนื้อหาในคอร์สเรียนประกอบไปด้วยเรื่อง ระบบประสาทและอวัยวะรับสัมผัส ระบบต่อมไร้ท่อและฮอร์โมน การเคลื่อนไหวของสัตว์ พฤติกรรมสัตว์ การตอบสนองของพืช
  24 lectures 21 hours
คอร์สเรียนนี้ออกแบบมาเพื่อทบทวนเนื้อหาตามหลักสูตรของสสวท. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคต้น เนื้อหาในคอร์สเรียนประกอบไปด้วยเรื่อง ระบบประสาทและอวัยวะรับสัมผัส ระบบต่อมไร้ท่อและฮอร์โมน การเคลื่อนไหวของสัตว์ พฤติกรรมสัตว์ การสืบพันธุ์และการเจริญของสัตว์
  37 lectures 26 hours
3,600 บาท
คอร์สเรียนนี้ออกแบบมาเพื่อทบทวนเนื้อหาตามหลักสูตรของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคการศึกษาปลาย ที่สนใจเรียนเพื่อเตรียมตัวสอบประจำภาคการศึกษา เนื้อหาในคอร์สเรียนประกอบไปด้วยเรื่อง หลักพันธุศาสตร์โมเลกุล พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี DNA วิวัฒนาการ
  54 lectures 14 hours
คอร์สเรียนนี้อ้างอิงตามหลักสูตรสสวท.ปี พ.ศ 2561 ซึ่งเหมาะสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคการศึกษาปลาย ที่สนใจเรียนเพื่อเตรียมตัวสอบประจำภาคการศึกษา เนื้อหาในคอร์สเรียนประกอบไปด้วยเรื่อง อนุกรมวิธานและความหลากหลายทางชีวภาพ หลักนิเวศวิทยาเบื้องต้นและทรัพยากรธรรมชาติ
  22 lectures 19 hours