คอร์สเรียน
COURSES
9,000 บาท
คอร์สเรียนที่ครอบคลุมเนื้อหาสอวน. ค่าย 1 และสสวท. ลงรายละเอียดเพื่อใช้ในการเรียน สอวน.ชีววิทยา ค่าย 1 สอวน. ระดับชาติ (TBO) ไปจนถึงเนื้อหาในค่าย สสวท. และค่ายผู้แทนชีววิทยา คอร์สเรียนนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่สอบผ่านเข้าค่าย สอวน. วิชาชีววิทยาค่าย 1 หรือสูงกว่า เนื้อหาในคอร์สเรียนจะเน้นการวิเคราะห์โจทย์ที่เป็นแบบ Problem-solving based learning ซึ่งเป็นรูปแบบโจทย์ที่ใช้ในการสอบแข่งขันโอลิมปิกทุกระดับตั้งแต่ สอวน. ขึ้นไป เนื้อหาในคอร์สประกอบไปด้วยบทเรียน Molecular Biology, Biomolecules, Bioenergetics & Cell Respiration, Biochemistry and Molecular Technology, Cell Biology, Cell Communication, Cell Cycle & Control, และ Linkages & Genetic Mapping
picture_as_pdf
  29 lectures 53 hours
9,000 บาท
คอร์สเรียนที่ครอบคลุมเนื้อหาสอวน. ค่าย 2 และสสวท. ลงรายละเอียดเพื่อใช้ในการเรียน สอวน.ชีววิทยา ค่าย 2 สอวน. ระดับชาติ (TBO) ไปจนถึงเนื้อหาในค่าย สสวท. และค่ายผู้แทนชีววิทยา คอร์สเรียนนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่สอบผ่านเข้าค่าย สอวน. วิชาชีววิทยาค่าย 1 หรือสูงกว่า เนื้อหาในคอร์สเรียนจะเน้นการวิเคราะห์โจทย์ที่เป็นแบบ Problem-solving based learning ซึ่งเป็นรูปแบบโจทย์ที่ใช้ในการสอบแข่งขันโอลิมปิกทุกระดับตั้งแต่ สอวน. ขึ้นไป เนื้อหาในคอร์สประกอบไปด้วยบทเรียน Photosynthesis, Plant tissue, Plant transport, Plant responses, Plant Reproduction, Evolution, Ecology, Homeostasis, Animal Excretion, Animal Gas Exchange, Animal Reproduction & Development, Animal Digestion, Animal Histology
picture_as_pdf
  43 lectures 0 hours
9,000 บาท
คอร์สเรียนสรุปเนื้อหาชีววิทยาเหมาะสำหรับนักเรียนที่มีพื้นฐานทางชีววิทยาที่ต้องการเตรียมสอบแข่งขัน สอวน. และเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ เนื้อหาในคอร์สเรียนประกอบไปด้วยเรื่อง กล้องจุลทรรศน์ โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ เมมเบรนและการลำเลียงสารผ่านเข้าออกเซลล์ โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก การลำเลียงในพืช การสืบพันธุ์และการเจริญของพืชดอก การตอบสนองของพืช การรักษาดุลยภาพและการขับถ่าย การย่อยอาหารในสัตว์ ระบบหมุนเวียดเลือด การแลกเปลี่ยนแก๊สในสัตว์ ระบบภูมิคุ้มกัน ระบบประสาทและอวัยวะรับสัมผัส ระบบต่อมไร้ท่อและฮอร์โมน การเคลื่อนไหวในสัตว์ การสืบพันธุ์และการเจริญในสัตว์
picture_as_pdf
  88 lectures 50 hours
9,000 บาท
คอร์ส Biology for Olympic II สามารถดูได้ไม่จำกัดชั่วโมงได้ภายในระยะเวลาคอร์ส 180 วัน เอกสารประกอบคอร์สเรียนนี้จะเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (PDF file) คอร์สเรียนสรุปเนื้อหาชีววิทยาโดยเน้นการคิดแบบ Problem-solving ซึ่งต้องใช้กระบวนการสังเคราะห์และวิเคราะห์โจทย์ปัญหาต่าง ๆ เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีพื้นฐานทางชีววิทยาที่ต้องการเตรียมสอบแข่งขัน สอวน. และเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ เนื้อหาในคอร์สเรียนประกอบไปด้วยเรื่อง เคมีในสิ่งมีชีวิต การหายใจระดับเซลล์ และการสังเคราะห์ด้วยแสง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โพคาริโอต โพรทิสต์ พืช ฟังไจ และสัตว์ พันธุศาสตร์ ส่วนขยายของกฎเมนเดล หลักพันธุศาสตร์โมเลกุล พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีDNA วิวัฒนาการ นิเวศวิทยา
picture_as_pdf
  92 lectures 51 hours