<div class="top about-us"> <img class="bg-img" src="/static/images/biooui/about_us_bg.png"> <div class="text-head">“เกี่ยวกับสถาบัน”</div> <div class="about-us-line"></div> <div class="text-sub-head">BIOOUI INSTITUTE</div> </div> <div class="middle"> <div class="row"> <div class="col-1"></div> <div class="col-4"> <img class="img-item" src="/static/images/biooui/about_us_img.png"> </div> <div class="col-6"> <div class="text3"> <p><span> ชีววิทยา (Biology) </span> เป็นวิชาหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมากในปัจจุบัน โดยเฉพาะสาขาที่เกี่ยวข้องกับทางด้านสาธารณสุข เช่น แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสาขาที่เป็นวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีววิทยาโดยตรง อย่างไรก็ตามการเรียน การสอนวิชาชีววิทยาในปัจจุบันจะเป็นการเรียนที่เน้นการท่องจำเนื้อหาที่กว้างและลึกมากของวิชาชีววิทยาทั้งหมด โดยที่ผู้เรียนอาจจะไม่ได้เข้าใจถึงหลักการ ที่มาที่ไป และเหตุผลของเนื้อหาเหล่านั้น ทำให้เมื่อมีการสอบแข่งขัน ชีววิทยาจึงเป็นวิชาที่หนักสำหรับผู้เรียนหลายๆ คน นอกจากนี้ ในปัจจุบันข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยมีความซับซ้อน ในวิธีการคิดเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์เพิ่มขึ้น ทำให้การเรียนการสอนแบบเดิมไม่สามารถตอบโจทย์และทำให้ หลายคนผิดหวังในวิชานี้</p> <br> <p>ที่ <span> Biooui Institute </span> นี้เราจะไม่สอนให้ผู้เรียนจำโดยที่ไม่เข้าใจถึงหลักการและเนื้อหาที่แท้จริงของวิชาชีววิทยา รวมถึงรากศัพท์ต่างๆ เพราะจากประสบการณ์ของผู้สอนที่อยู่ในวงการชีววิทยามากว่า 10 ปี พบว่า การเข้าใจถึง แก่นของเนื้อหาในวิชาชีววิทยานั้นมีความสำคัญและความจำเป็นมากกว่าการจำทุกอย่างเข้าไป นอกจากนี้ ที่นี่จะสอนให้ผู้เรียนได้เน้นทักษะในแง่ของการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ตลอดเวลา เนื่องจากการเรียนการสอน ของที่นี่จะเน้นเป็นแบบปฏิสัมพันธ์ที่ผู้สอนจะถามคำถามให้ผู้เรียนได้หยุดคิด ทาง Biooui Institute จึงมั่นใจว่า ผู้เรียนจะมีความสุขและรักในวิชาชีววิทยาเหมือนอย่างเราได้</p> </div> </div> <div class="col-1"></div> </div> </div>