เรียนรู้โลกของชีววิทยา
OPEN TO THE WORLD OF BIOLOGY
คอร์สเรียนทั้งหมด
ทำไมต้องเลือกเรียนกับเรา
เนื้อหาถูกต้อง
ด้วยประสบการณ์สอนทั้งในระดับอุดมศึกษาและ มัธยมศึกษามากกว่า 10 ปี รวมถึงการเขียนตำรา ชีววิทยาหลายเล่ม ทำให้เนื้อหาที่สอนถูกต้อง และมีการอัพเดทให้ทันสมัย
เรียนแล้วเข้าใจจริง
เนื้อหาทุกหัวข้อชัดเจน สนุกสนานกับการสาธิตและ การทำแล็บ พร้อมยกตัวอย่างที่ใกล้ตัวเพื่อให้ผู้เรียน สามารถเข้าใจถึงหลักการชีววิทยาได้อย่างถ่องแท้
ครอบคลุมทุกหลักสูตร
ทางสถาบันเปิดคอร์สที่ครอบคลุมเนื้อหาชีววิทยา ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจนถึงการสอบ เข้ามหาวิทยาลัย รวมถึงการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ชีววิทยาและการสอบชิงทุนต่างๆ