คอร์สเรียน
COURSES
9,000 บาท
คอร์สเรียนที่ครอบคลุมเนื้อหาสอวน. ค่าย 1 และสสวท. ลงรายละเอียดเพื่อใช้ในการเรียน สอวน.ชีววิทยา ค่าย 1 สอวน. ระดับชาติ (TBO) ไปจนถึงเนื้อหาในค่าย สสวท. และค่ายผู้แทนชีววิทยา คอร์สเรียนนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่สอบผ่านเข้าค่าย สอวน. วิชาชีววิทยาค่าย 1 หรือสูงกว่า เนื้อหาในคอร์สเรียนจะเน้นการวิเคราะห์โจทย์ที่เป็นแบบ Problem-solving based learning ซึ่งเป็นรูปแบบโจทย์ที่ใช้ในการสอบแข่งขันโอลิมปิกทุกระดับตั้งแต่ สอวน. ขึ้นไป เนื้อหาในคอร์สประกอบไปด้วยบทเรียน Molecular Biology, Biomolecules, Bioenergetics & Cell Respiration, Biochemistry and Molecular Technology, Cell Biology, Cell Communication, Cell Cycle & Control, และ Linkages & Genetic Mapping
picture_as_pdf
  29 lectures 53 hours
9,000 บาท
คอร์สเรียนที่ครอบคลุมเนื้อหาสอวน. ค่าย 2 และสสวท. ลงรายละเอียดเพื่อใช้ในการเรียน สอวน.ชีววิทยา ค่าย 2 สอวน. ระดับชาติ (TBO) ไปจนถึงเนื้อหาในค่าย สสวท. และค่ายผู้แทนชีววิทยา คอร์สเรียนนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่สอบผ่านเข้าค่าย สอวน. วิชาชีววิทยาค่าย 1 หรือสูงกว่า เนื้อหาในคอร์สเรียนจะเน้นการวิเคราะห์โจทย์ที่เป็นแบบ Problem-solving based learning ซึ่งเป็นรูปแบบโจทย์ที่ใช้ในการสอบแข่งขันโอลิมปิกทุกระดับตั้งแต่ สอวน. ขึ้นไป เนื้อหาในคอร์สประกอบไปด้วยบทเรียน Photosynthesis, Plant tissue, Plant transport, Plant responses, Plant Reproduction, Evolution, Ecology, Homeostasis, Animal Excretion, Animal Gas Exchange, Animal Reproduction & Development, Animal Digestion, Animal Histology
picture_as_pdf
  43 lectures 0 hours
4,100 บาท
คอร์สเรียนนี้ออกแบบมาเพื่อทบทวนเนื้อหาตามหลักสูตรของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคต้น เนื้อหาในคอร์สเรียนประกอบไปด้วยเรื่อง บทนำเกี่ยวกับชีวิวิทยา โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ เมมเบรนและการลำเลียงสารผ่านเข้าออกเซลล์ อนุกรมวิธานและความหลากหลายทางชีวภาพ
  24 lectures 20 hours
4,200 บาท
คอร์สเรียนนี้อ้างอิงตามหลักสูตรสสวท.ปี พ.ศ 2560 ซึ่งเหมาะสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น ที่สนใจเรียนเพื่อเตรียมตัวสอบประจำภาคการศึกษา เนื้อหาในคอร์สเรียนประกอบไปด้วยเรื่อง บทนำเกี่ยวกับชีววิทยา เคมีในสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ เมมเบรนและการลำเลียงสารผ่านเข้าออกเซลล์ เมแทบอลิซึมและเอนไซม์ การหายใจระดับเซลล์ การแบ่งเซลล์
  48 lectures 22 hours
4,200 บาท
คอร์สเรียนนี้ออกแบบมาเพื่อทบทวนเนื้อหาตามหลักสูตรของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคปลาย เนื้อหาในคอร์สเรียนประกอบไปด้วยเรื่อง เคมีในสิ่งมีชีวิต พลังงานและเมแทบอลิซึม การย่อยอาหาร ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบภูมิคุ้มกัน ระบบการแลกเปลี่ยนแก๊ส ระบบขับถ่าย
  61 lectures 21 hours
คอร์สเรียนนี้อ้างอิงตามหลักสูตรสสวท.ปี พ.ศ 2561 ซึ่งเหมาะสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย ที่สนใจเรียนเพื่อเตรียมตัวสอบประจำภาคการศึกษา เนื้อหาในคอร์สเรียนประกอบไปด้วยเรื่อง หลักพันธุศาสตร์โมเลกุล พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี DNA วิวัฒนาการ
  53 lectures 34 hours
4,600 บาท
คอร์สเรียนนี้ออกแบบมาเพื่อทบทวนเนื้อหาตามหลักสูตรของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคต้น เนื้อหาในคอร์สเรียนประกอบไปด้วยเรื่อง หลักนิเวศวิทยา โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก การลำเลียงอาหารของพืช การสังเคราะห์ด้วยแสง การหายใจระดับเซลล์
  60 lectures 24 hours
3,900 บาท
คอร์สเรียนนี้อ้างอิงตามหลักสูตรสสวท.ปี พ.ศ 2561 ซึ่งเหมาะสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคการศึกษาต้น ที่สนใจเรียนเพื่อเตรียมตัวสอบประจำภาคการศึกษา เนื้อหาในคอร์สเรียนประกอบไปด้วยเรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก การลำเลียงในพืช การสังเคราะห์ด้วยแสง การสืบพันธุ์และการเจริญของพืชดอก การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช
  47 lectures 19 hours
3,200 บาท
คอร์สเรียนนี้ออกแบบมาเพื่อทบทวนเนื้อหาตามหลักสูตรของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคปลาย เนื้อหาในคอร์สเรียนประกอบไปด้วยเรื่อง การแบ่งเซลล์ การสืบพันธุ์และการเจริญของพืชดอก การสืบพันธุ์ของพืชและการสืบพันธุ์ของสัตว์
  33 lectures 11 hours
คอร์สเรียนนี้อ้างอิงตามหลักสูตรสสวท.ปี พ.ศ 2561 ซึ่งเหมาะสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคการศึกษาปลาย ที่สนใจเรียนเพื่อเตรียมตัวสอบประจำภาคการศึกษา เนื้อหาในคอร์สเรียนประกอบไปด้วยเรื่อง การย่อยอาหาร ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบภูมิคุ้มกัน ระบบการแลกเปลี่ยนแก๊ส การขับถ่าย
  59 lectures 13 hours
4,100 บาท
คอร์สเรียนนี้ออกแบบมาเพื่อทบทวนเนื้อหาตามหลักสูตรของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคต้น เนื้อหาในคอร์สเรียนประกอบไปด้วยเรื่อง ระบบประสาทและอวัยวะรับสัมผัส ระบบต่อมไร้ท่อและฮอร์โมน การเคลื่อนไหวของสัตว์ พฤติกรรมสัตว์ การตอบสนองของพืช
  24 lectures 21 hours
คอร์สเรียนนี้ออกแบบมาเพื่อทบทวนเนื้อหาตามหลักสูตรของสสวท. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคต้น เนื้อหาในคอร์สเรียนประกอบไปด้วยเรื่อง ระบบประสาทและอวัยวะรับสัมผัส ระบบต่อมไร้ท่อและฮอร์โมน การเคลื่อนไหวของสัตว์ พฤติกรรมสัตว์ การสืบพันธุ์และการเจริญของสัตว์
  37 lectures 26 hours
3,600 บาท
คอร์สเรียนนี้ออกแบบมาเพื่อทบทวนเนื้อหาตามหลักสูตรของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคการศึกษาปลาย ที่สนใจเรียนเพื่อเตรียมตัวสอบประจำภาคการศึกษา เนื้อหาในคอร์สเรียนประกอบไปด้วยเรื่อง หลักพันธุศาสตร์โมเลกุล พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี DNA วิวัฒนาการ
  54 lectures 14 hours
คอร์สเรียนนี้อ้างอิงตามหลักสูตรสสวท.ปี พ.ศ 2561 ซึ่งเหมาะสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคการศึกษาปลาย ที่สนใจเรียนเพื่อเตรียมตัวสอบประจำภาคการศึกษา เนื้อหาในคอร์สเรียนประกอบไปด้วยเรื่อง อนุกรมวิธานและความหลากหลายทางชีวภาพ หลักนิเวศวิทยาเบื้องต้นและทรัพยากรธรรมชาติ
  22 lectures 19 hours
9,000 บาท
คอร์สเรียนสรุปเนื้อหาชีววิทยาเหมาะสำหรับนักเรียนที่มีพื้นฐานทางชีววิทยาที่ต้องการเตรียมสอบแข่งขัน สอวน. และเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ เนื้อหาในคอร์สเรียนประกอบไปด้วยเรื่อง กล้องจุลทรรศน์ โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ เมมเบรนและการลำเลียงสารผ่านเข้าออกเซลล์ โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก การลำเลียงในพืช การสืบพันธุ์และการเจริญของพืชดอก การตอบสนองของพืช การรักษาดุลยภาพและการขับถ่าย การย่อยอาหารในสัตว์ ระบบหมุนเวียดเลือด การแลกเปลี่ยนแก๊สในสัตว์ ระบบภูมิคุ้มกัน ระบบประสาทและอวัยวะรับสัมผัส ระบบต่อมไร้ท่อและฮอร์โมน การเคลื่อนไหวในสัตว์ การสืบพันธุ์และการเจริญในสัตว์
picture_as_pdf
  88 lectures 50 hours
9,000 บาท
คอร์ส Biology for Olympic II สามารถดูได้ไม่จำกัดชั่วโมงได้ภายในระยะเวลาคอร์ส 180 วัน เอกสารประกอบคอร์สเรียนนี้จะเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (PDF file) คอร์สเรียนสรุปเนื้อหาชีววิทยาโดยเน้นการคิดแบบ Problem-solving ซึ่งต้องใช้กระบวนการสังเคราะห์และวิเคราะห์โจทย์ปัญหาต่าง ๆ เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีพื้นฐานทางชีววิทยาที่ต้องการเตรียมสอบแข่งขัน สอวน. และเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ เนื้อหาในคอร์สเรียนประกอบไปด้วยเรื่อง เคมีในสิ่งมีชีวิต การหายใจระดับเซลล์ และการสังเคราะห์ด้วยแสง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โพคาริโอต โพรทิสต์ พืช ฟังไจ และสัตว์ พันธุศาสตร์ ส่วนขยายของกฎเมนเดล หลักพันธุศาสตร์โมเลกุล พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีDNA วิวัฒนาการ นิเวศวิทยา
picture_as_pdf
  92 lectures 51 hours
คอร์สเรียนสรุปเนื้อหาวิชาชีววิทยา เหมาะสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความรู้พื้นฐานทางชีววิทยาเบื้องต้น สามารถนำความรู้ไปใช้สอบ 7 วิชาสามัญ PAT2 กสพท. เพื่อเข้ามหาวิทยาลัยต่าง ๆ เนื้อหาในคอร์สเรียนประกอบไปด้วยเรื่อง บทนำเกี่ยวกับชีววิทยา โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ การลำเลียงสารผ่านเข้าออกเซลล์ เคมีในสิ่งมีชีวิต การหายใจระดับเซลล์ พันธุศาสตร์ หลักพันธุศาสตร์โมเลกุล พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีDNA ภาวะธำรงค์ดุลและการขับถ่าย การย่อยอาหาร ระบบภูมิคุ้มกัน ระบบหมุนเวียนเลือดและการแลกเปลี่ยนแก๊ส การสืบพันธุ์และการเจริญในสัตว์
  46 lectures 63 hours
คอร์สเรียนสรุปเนื้อหาวิชาชีววิทยา เหมาะสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความรู้พื้นฐานทางชีววิทยาเบื้องต้น สามารถนำความรู้ไปใช้สอบ 7 วิชาสามัญ PAT2 กสพท. เพื่อเข้ามหาวิทยาลัยต่างๆ เนื้อหาในคอร์สเรียนประกอบไปด้วยเรื่อง ระบบประสาท ระบบต่อมไร้ท่อและฮอร์โมน การเคลื่อนไหวในสัตว์ การแบ่งเซลล์ โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก การสังเคราะห์ด้วยแสง การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืชดอก การสืบพันธุ์และการเจริญของพืชดอก การลำเลียงน้ำและอาหารในพืช วิวัฒนาการ นิเวศวิทยา พฤติกรรมสัตว์ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
  46 lectures 63 hours
คอร์สตะลุยโจทย์ เริ่มเรียนวันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 - 14 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 17.00 - 19.30 * หลังจากลงทะเบียนแล้วไม่สามารถเปลี่ยนรอบเรียนได้ * * หากขาดเรียนจะสามารถเรียนชดเชยได้ในวันถัดไป โดยจะดูเทปได้ถึงก่อนวันเรียนในสัปดาห์ถัดไป * คอร์สเรียนจะประกอบไปด้วย การทำข้อสอบแบบแยกบททำทบทวนความเข้าใจในแต่ละบทเรียน การทำข้อสอบเก่าย้อนหลัง และการทำข้อสอบจำลองแบบจับเวลา ซึ่งทั้งคอร์สประกอบไปด้วยโจทย์กว่า 1000 ข้อ เพื่อเตรียมให้นักเรียนพร้อมในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย
  0 lectures 0 hours
คอร์สตะลุยโจทย์ เริ่มเรียนวันที่ 7 พฤศจิกายน 2567 - 13 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 17.00 - 19.30 * หลังจากลงทะเบียนแล้วไม่สามารถเปลี่ยนรอบเรียนได้ * * หากขาดเรียนจะสามารถเรียนชดเชยได้ในวันถัดไป โดยจะดูเทปได้ถึงก่อนวันเรียนในสัปดาห์ถัดไป * คอร์สเรียนจะประกอบไปด้วย การทำข้อสอบแบบแยกบททำทบทวนความเข้าใจในแต่ละบทเรียน การทำข้อสอบเก่าย้อนหลัง และการทำข้อสอบจำลองแบบจับเวลา ซึ่งทั้งคอร์สประกอบไปด้วยโจทย์กว่า 1000 ข้อ เพื่อเตรียมให้นักเรียนพร้อมในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย
  0 lectures 0 hours
คอร์สตะลุยโจทย์ เริ่มเรียนวันที่ 6 พฤศจิกายน 2567 - 12 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 17.00 - 19.30 * หลังจากลงทะเบียนแล้วไม่สามารถเปลี่ยนรอบเรียนได้ * * หากขาดเรียนจะสามารถเรียนชดเชยได้ในวันถัดไป โดยจะดูเทปได้ถึงก่อนวันเรียนในสัปดาห์ถัดไป * คอร์สเรียนจะประกอบไปด้วย การทำข้อสอบแบบแยกบททำทบทวนความเข้าใจในแต่ละบทเรียน การทำข้อสอบเก่าย้อนหลัง และการทำข้อสอบจำลองแบบจับเวลา ซึ่งทั้งคอร์สประกอบไปด้วยโจทย์กว่า 1000 ข้อ เพื่อเตรียมให้นักเรียนพร้อมในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย
  0 lectures 0 hours
คอร์สตะลุยโจทย์ชีววิทยา เตรียมสอบเข้า ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และโรงเรียนกำเนิดวิทย์ ฝึกทำโจทย์แนวข้อสอบเก่าและเก็งข้อสอบกว่า 400 ข้อ ซึ่งเป็นข้อสอบวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อฝึกทักษะกระบวนการคิดทางวิทยศาสตร์
  8 lectures 16 hours